REGULAMIN

Regulamin sklepu WINEVISION – z pasji do wina…

PONIŻEJ ZNAJDĄ PAŃSTWO WSZYSTKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKUPÓW, ZWROTÓW ORAZ REKLAMACJI;

 

1.Postanowienia wstępne

 

-Sklep internetowy WINEVISION , dostępny pod adresem internetowym winevision.pl, prowadzony jest przez firmę WINEVISION Bartosz Kakowski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 742-213-86-64, REGON 364627381.

-Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

2.Definicje

 

-Konsument/ Kupujący/ Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

-Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą WINEVISION Bartosz Kakowski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 742-213-86-64, REGON 364627381

-Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

-Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym winevision.pl

-Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

-Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

-Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

-Konto – konto klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

-Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

-Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

-Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

-Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

3. Kontakt ze Sklepem

 

Adres Sprzedawcy: ul.Górna 32, Głosków-Letnisko, 05-503 Głosków

Adres e-mail Sprzedawcy: winevision@winevision.pl

Numer telefonu Sprzedawcy: 792-693-143

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 42 1020 5558 0000 8602 3150 9060

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 

4. Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

-urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową;

-aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

-włączona obsługa plików cookies;

-zainstalowany program FlashPlayer.

 

5. Informacje ogólne

 

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

Widniejące na zdjęciach butelki, nie są przedmiotem oferty.

 

6. Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

-wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia (uwzględniając kolor oraz ilość), a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);

-przejść do koszyka klikając w przycisk „Koszyk” lub „Przejdź do koszyka”;

-po sprawdzeniu poprawności zamówienia należy kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”;

-wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu. W celu otrzymania faktury VAT należy podać dane w polu „Uwagi do zamówienia”;

-kliknąć przycisk “Kupuję i płacę” (kliknięcie wiąże się z obowiązkiem zapłaty);

-na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca przyjęcie zamówienia do realizacji wraz z podanym numerem zamówienia, który należy podać w tytule przelewu;

-dokonać płatności na numer konta bankowego Sprzedawcy. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji, gdy pełna kwota zamówienia zostanie zaksięgowana na koncie Sprzedawcy.

 

7. Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

-przesyłka kurierska/pocztowa (koszty dostawy/transportu produktów do Kupującego na terytorium kraju pokrywa Sprzedawca, chyba że okoliczności dostawy znacząco odbiegają od ogólnie przyjętych norm, wtedy koszty transportu oraz ich pokrycie ustalane jest indywidualnie pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym).

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

-płatność przelewem na konto Sprzedawcy.

8. Wykonanie umowy sprzedaży

 

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.

Po złożeniu Zamówienia i zaksięgowaniu należności z tytułu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i potwierdzeniu zaksięgowania należności oraz o jego przyjęciu do realizacji, co wiąże się z potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zamówienia – w przeciwnym razie zamówienie może zostać anulowane.

Termin realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych od momentu wpływu należności za Zamówienie na rachunek bankowy Sprzedającego. W przypadku zamówienia większej liczby produktów, termin realizacji może ulec zmianie, jednakże Kupujący zostanie o tym fakcie poinformowany, niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

 

9.  Zwroty

 

Podstawą do zwrotu towaru, może być:

a) rękojmia (ustawowo uregulowany sposób dochodzenia przez Kupującego roszczeń od Sprzedawcy);

Z tytułu rękojmi Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego za wady fizyczne i prawne towaru.

O wadzie fizycznej mówimy, jeżeli rzecz:

-nie ma właściwości, które powinna mieć;
-nie ma właściwości, o których zapewniał sprzedawca lub opis;
-nie nadaje się do celu, o którym poinformował sprzedawca;
-jest niekompletna;
-jest nieprawidłowo zamontowana lub uruchomiona.

Wada prawna występuje wtedy, gdy sprzedany towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawami na rzecz osoby trzeciej.

W ramach uprawnień wynikających z rękojmi Kupujący może żądać:

-wymiany towaru na nowy;
-naprawy towaru;
-obniżenia ceny (określenia wartości, o którą cena ma zostać obniżona);
-odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Aby zgłoszona przez Kupującego reklamacja na podstawie rękojmi została rozpatrzona, Kupujący zobowiązany jest przesłać ją listem poleconym na adres pocztowy:

WINEVISION Bartosz Kakowski
Głosków-Letnisko ul. Górna 32
05-503 Głosków

jak również wysłać na adres e-mail: winevision@winevision.pl

W celu dokonania poprawnego procesu reklamacji Kupujący zobowiązany jest podać następujące informacje:

-numer zamówienia lub skan dowodu zakupu lub wykazać w inny sposób potwierdzenie zakupu;
-opis wady;
-zdjęcia wad towaru, całości przedmiotu, a także opakowania, w którym zamówienie zostało dostarczone;
-w przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki – skan protokołu szkody, który obowiązkowo został spisany w obecności kuriera (konieczna jest szczegółowa informacja o uszkodzonym opakowaniu). W przypadku braku sporządzonego protokołu szkody w obecności kuriera, reklamacja nie zostanie uwzględniona.

Do zgłoszonej reklamacji Sprzedawca ustosunkuje się w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Sprzedawca informuje, że ustosunkowanie się do reklamacji oznacza potwierdzenie lub zaprzeczenie jej zasadności. Nie oznacza to jednak, że w tym terminie towar zostanie przywrócony do stanu zgodnego z umową. W przypadku uznania reklamacji produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe  nastąpi zwrot pieniędzy. Sprzedawca informuje, że nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. W przypadku uznania reklamacji, równowartość opłaty pocztowej poniesionej przy odesłaniu do siedziby Sprzedawcy wadliwego towaru, Sprzedawca zwróci natychmiast po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji, na podstawie przedstawionego dokumentu zapłaty za usługę transportową, jednak nie wyższą niż koszt najtańszego sposobu dostawy towaru oferowanego przez firmę kurierską za pośrednictwem której, Sprzedawca wysłał paczkę Kupującemu.

b. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny;

Jeżeli zamówienie nie spełnia oczekiwań Kupującego, Kupujący może je zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki, na mocy ustawy o Prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827). Należy jednak pamiętać, że prawo odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadkach w niej wskazanych (m.in. w sytuacji, gdy przedmiotem zamówienia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana na specjalne zamówienie lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta);. Dlatego też, jeżeli zamówienie odbiega od standardowego asortymentu oferowanego na stronie www.winevision.pl (np. zmiana kształtu, mocowań lub koloru), Kupujący nie ma możliwości skorzystania z prawa odstąpienia od umowy.

Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Aby dokonać zwrotu Kupujący jest zobowiązany do poinformowania Sprzedawcy o chęci odstąpienia od umowy poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres:

WINEVISION Bartosz Kakowski
Głosków – Letnisko, ul. Górna 32,
05-503 Głosków,

jak również wysłać na adres e-mail: winevision@winevision.pl  (w tytule maila prosimy wpisać pełny numer zamówienia).

W odpowiedzi zwrotnej Sprzedawca poinformuje Kupującego na jaki adres odesłać towar. Sprzedawca informuje, że nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Kupujący ponosi koszty związane z odesłaniem towaru. Zwrot pieniędzy za zakup towaru nastąpi w ciągu 14 dni od złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy jednakże Sprzedający ma prawo wstrzymać się ze zwrotem należności do czasu otrzymania zwrotu pełnowartościowego towaru. Jeśli odesłany przez Kupującego towar posiada wady, uszkodzenia, których nie posiadał przed wysłaniem go do Kupującego, i nie wynikają one z uszkodzeń podczas transportu, Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu pieniędzy za zakupiony towar, a Kupujący nie ma możliwości skorzystania z prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Jeśli przesyłka uległa uszkodzeniu podczas transportu, co potwierdzone zostanie przez firmę kurierską, Sprzedawca zwraca Kupującemu pieniądze za zakupiony towar.

 

10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

11. Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym. Dane osobowe gromadzone są i przetwarzane z należytą starannością zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 883), tj. dane osobowe przechowywane są zgodnie ze standardami GIODO (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

-w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;

-w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usuwania. Wszelkie dane podawane są przez Klienta dobrowolnie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

12. Postanowienia końcowe

 

Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, takich jak: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:

-kodeksu cywilnego;

-ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

-ustawy o prawach konsumenta;

-ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Życzymy udanych zakupów!Korzystając z tej strony zgadzasz się na używanie plików cookies Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close